Beijing Changping Detention Centre(北京市昌平区看守所)

Tony Liu

Address: 1 Qincheng, Xingshou, Changping, Beijing, 102212