Ji’an County Labour Camp, Jiangxi province

Huang Wanqing

Address: Ji’an County Labor Camp