Tuanhe Men’s Labour Camp(团河劳教所), Beijing

Liu Huiqiong

Address: 1 Tuangui , Liu Village, Huangcun , Daxing District, Beijing